Άδειες Οδήγησης - Χορήγηση - Ανανεώση - Αντικατάσταση - Απώλεια - ΠΕΙ - ΤΑΞΙ

«Σας ενημερώνουμε ότι στο (ΦΕΚ 74/τ.Α'/26-03-2014) άρθ.1 κεφ. Α’ δημοσιεύθηκε ο Ν.4250/2014 , ο οποίος τροποποιεί τον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ45/τ.Α'/09-03-1999).
Πιο συγκεκριμένα, από τις 26/03/2014 με τη δημοσίευση του Ν.4250/2014 καταργείται η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο Τομέα και αντικαθίσταται από την υποβολή απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων τα οποία πλέον ΔΕΝ χρειάζεται να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Σημειώνεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων.

Σε τυχόν περιπτώσεις που κατά τον υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο τριμήνου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, διαπιστωθεί η προσκόμιση παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, ο πολίτης ή η επιχείρηση υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α’/11-06-1986) ή και σε άλλες ποινικές κυρώσεις καθώς και σε άμεση ανάκληση της διοικητικής ή άλλης πράξης, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι προβλέπεται για εξαιρετικούς λόγους οι Υπηρεσίες να διατηρήσουν την απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων για συγκεκριμένες διαδικασίες, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ εντός τριμήνου από την ανωτέρω ημερομηνία (26-03-2014).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.»

 

 

 

Μια ενιαία άδεια οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ

 

One Europe, One driving licence

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 96
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C1 ή C ή D1 ή D, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C1, C, D1, D ΣΕ C1Ε, CE, D1E, DΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΛΟΠΗΣ Η΄ ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)
Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)
Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, εκτός των παραβόλων που προβλέπονται στην έκαστη εκ των παραπάνω αιτήσεων, για κάθε πράξη εκδίδουμε, ανάλογα με την μέγιστη κατηγορία άδειας που κατέχουμε, το αντίστοιχο παράβολο από τα παρακάτω ποσά.

 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ALPHA BANK      631002001000148

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  469/540300-63

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR55 01727100005710052440802

 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ 5,87 ΕΥΡΩ

 

ΔΙΠΛΩΜΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 14,67 ΕΥΡΩ

 

ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 23,48 ΕΥΡΩ

 

ΔΙΠΛΩΜΑ Δ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 29,35 ΕΥΡΩ

 

ΔΙΠΛΩΜΑ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 35,22 ΕΥΡΩ

 

*ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 65ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΝΑΙ 5,87 € .

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Βιβλία Π.Ε.Ι.

 

ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ

 

Related Videos

 
Copyright © 2021 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates