Αρχική σελίδα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν θα δέχεται κοινό κάθε παρασκευή λόγω διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. 

 
Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της Γενικής  Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 

Η  Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους και  βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων καθώς και τα Τμήματα που λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων,  έχουν ως αποστολή τον έλεγχο-εποπτεία, την ρύθμιση και την καταγραφή όλων των κυκλοφορούντων μεταφορικών μέσων στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και των εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, μεταφοράς προσώπων ή αγαθών.

Ευελπιστούμε στην άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση σας, από τον δικτυακό μας τόπο, προκειμένου να εφοδιαστείτε με τις απαραίτητες αιτήσεις και να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να τα προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας.

 
 

Κεντρική σελίδα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ψηφιακές Υπηρεσίες
Αδειών Οδήγησης – Αδειών Κυκλοφορίας.

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών “Μίτος”

Scroll to Top